Algemene Voorwaarden AS Training


1.Definities
1.1 Opleidingsinstituut: AS Training, gevestigd te Koning Boudewijnlaan 20A, 3500 Hasselt, geregistreerd onder BTW-nummer BE0794.771.973
1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met het Opleidingsinstituut een overeenkomst aangaat voor de levering van opleidingen, cursussen en/of trainingen.
1.3 Diensten: de opleidingen, cursussen en/of trainingen die door het Opleidingsinstituut worden aangeboden en geleverd.


2.Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Diensten door het Opleidingsinstituut aan de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
3.Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van het Opleidingsinstituut zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een aanbod van het Opleidingsinstituut schriftelijk aanvaardt, of op het moment dat het Opleidingsinstituut de inschrijving van de Klant voor een opleiding, cursus of training schriftelijk bevestigt.


4.Prijzen en betaling
4.1 Alle prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen, tenzij anders vermeld.
4.2 De Klant dient de factuur van het Opleidingsinstituut te betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld. Indien er geen betalingstermijn vermeld staat, geldt een termijn van 14 dagen na factuurdatum.


5.Uitvoering van de Diensten
5.1 Het Opleidingsinstituut zal de Diensten naar beste vermogen en in overeenstemming met de geldende kwaliteitsnormen uitvoeren.
5.2 Het Opleidingsinstituut behoudt zich het recht voor om de inhoud, locatie en tijdstip van de Diensten te wijzigen indien dit naar het oordeel van het Opleidingsinstituut noodzakelijk is.


6.Annulering en wijziging door de Klant
6.1 De Klant kan een overeenkomst voor de levering van Diensten schriftelijk annuleren of wijzigen, onder voorbehoud van de volgende annuleringskosten:
a. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de Diensten: geen kosten. b. Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de Diensten: 50% van de overeengekomen prijs. c. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de Diensten: 100% van de overeengekomen prijs.
6.2 Indien de Klant de overeenkomst wijzigt (bijvoorbeeld de datum of locatie), kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht op basis van de daadwerkelijke kosten die door het Opleidingsinstituut zijn gemaakt.


7.Annulering door het Opleidingsinstituut
7.1 Het Opleidingsinstituut behoudt zich het recht voor om een opleiding, cursus of training te annuleren of uit te stellen, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende inschrijvingen of overmacht. In dergelijke gevallen zal het Opleidingsinstituut de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en indien mogelijk een alternatieve datum of locatie aanbieden.
7.2 Indien het Opleidingsinstituut een opleiding, cursus of training annuleert en geen alternatief aanbiedt, zal het Opleidingsinstituut de door de Klant reeds betaalde bedragen voor de betreffende Diensten restitueren.


8.Intellectuele eigendom
8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door het Opleidingsinstituut geleverde Diensten, zoals lesmateriaal, presentaties en software, blijven eigendom van het Opleidingsinstituut of haar licentiegevers.
8.2 De Klant is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Opleidingsinstituut het lesmateriaal te verveelvoudigen, openbaar te maken, te verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken dan voor persoonlijke studie.


9.Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van het Opleidingsinstituut voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de Diensten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van het Opleidingsinstituut wordt uitgekeerd.
9.2 Het Opleidingsinstituut is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.


10.Wijzigingen en aanvullingen
10.1 Het Opleidingsinstituut behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn op nieuwe overeenkomsten en op lopende overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke kennisgeving van de wijziging aan de Klant.


11.Slotbepalingen
11.1 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In dergelijke gevallen zullen Partijen te goeder trouw onderhandelen over een vervangende bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling.
11.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. In geval van tegenstrijdigheden tussen de verschillende taalversies van deze Algemene Voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie.